We werken en leven in een context van constante maatschappelijke ontwikkelingen en grote systeemveranderingen, transities van het oude naar het nieuwe. Denk aan de energietransitie, mobiliteitsschaalsprong en de klimaat- en grondstoffentransities. Hoe pak je daar als organisatie je rol in?

Transities kennen hun eigen dynamiek en gaan gepaard met grote onzekerheid. Ze zijn dan ook niet te plannen of te ‘managen’ zoals reguliere programma’s en projecten. Daarin opereren vraagt kennis van deze dynamiek en de interventies die dat vraagt. Vanuit een gezamenlijk perspectief betekenisvolle en concrete stappen zetten, richting geven en tegelijkertijd leren en bijsturen.

Als transitiemaker help ik u en uw team met het creëren van een gedragen wenkend perspectief, een transitieagenda en de vertaling naar concrete, volgbare stappen die u nu kunt zetten, samen met de organisatie en ketenpartners. Daarbij maak ik dankbaar gebruik van transitiemanagement tools en de Natural Step methodiek.